นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

visibility 66 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
– ประธานกรรมการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด


ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประวัติการทำงานที่สำคัญ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN – BAC) ในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย
ประธานคณะกรรมการยุโรป หอการค้าไทย

Top