นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

visibility 1029 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ประวัติการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN – BAC) ในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย
ประธานคณะกรรมการยุโรป หอการค้าไทย

Top