นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ

visibility 2146 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการทูต มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ (Georgetown University) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการทำงานที่สำคัญ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ทวิภาคี)

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

อธิบดีกรมยุโรป  

ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Top