ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

visibility 247 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการศึกษา
Imperial College of Science Technology and Medicine, UK
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2558)
Director Certification Program (DCP 110) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


ประวัติการทำงานที่สำคัญ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

Top