ข่าว itd

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย

visibility 42 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี โดยดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)  และดร.ณภัทร ชัยมงคล ผู้รับผิดชอบโครงการ แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย:สร้างประชากรไทย 4.0 สู่โลกยุคใหม่ ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ เพื่อเสนอแนะภาครัฐให้สร้างภาพลักษณ์ของคนไทย ปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความตระหนักในการปรับชุดความคิดให้ทันโลกในปัจจุบัน

Top