Hot News

ITD สืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2567

visibility 158 facebook twitter mail

วันนี้ 9 เมษายน 2567 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพํฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยจัดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ITD สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพรจากนายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบัน และนายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยยการ (วิชาการ) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปี 2567 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น กิจกรรมนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย ณ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Top