ข่าว itd

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 4

visibility 16 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITDร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จังหวัดตาก

โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย  โตมี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก กล่าวรายงาน  นายอรรถพล  สังขวาสีผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวเปิดงาน และดร. สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวเป้าหมายและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งในงานมีบรรยาย เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (“SDGs : Sustainable Development Goals ) เรื่อง “การใช้เทคโ นโลยีเพื่อการเป็น Smart Farm” เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตร 4.0 ภายใต้โมเดล Thailand 4.0” เรื่อง “Startup –Smart Farmer: การเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการรุ่นใหม่” และมีการนำเสนอ ในหัวข้อ “ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ฝึกงานจากประเทศอิสราเอล สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเกษตรกรรม”  อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จาก Smart Farmer ต้นแบบ และภาคการศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Top