ข่าว itd

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ITD และ THAC

visibility 11 facebook twitter mail

ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และ ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แทนจากทั้งสองสถาบันในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพลินจิต สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานของทั้งสองสถาบันในแง่ของการจัดทำงานวิจัย การจัดอบรม การจัด Workshop  รวมถึงงานสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อาทิ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน หัวข้อด้านพลังงาน และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ยังได้รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสองสถาบัน การเป็น Research Fellows การที่ทั้งสองสถาบันสามารถส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมในงานสัมมนาที่อีกสถาบันได้จัดขึ้น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการศึกษาวิจัย ดังนี้การร่วมลงนามบันทึกข้อความตกลงดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองสถาบันจะได้ทำงาน ร่วมกันเพื่อพัฒนาภาระกิจพันธะกิจของทั้งสองสถาบันให้บรรลุถึงเป้าหมายต่อไปในอนาคต

Top