ข่าว itd

ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cross Border Mapping

visibility 79 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cross Border Mapping ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ โดยมีผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม
การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ระหว่างไทยกับ สปป. ลาว เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุม
นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณะนักวิจัยในงานวิจัยของสถาบันฯ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ของ สปป.ลาว และไทย” และรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นการบรรยาย พิเศษเรื่อง “Trade Facilitation ระหว่าง สปป.ลาว และไทย: มุมมองของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และคุณฐิตารีย์ หงษ์หยก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทยและ สปป. ลาว ในปัจจุบัน
ในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้พัฒนา ต่อยอด และสร้างความร่วมมือในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

Top