ข่าว itd

ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมร่วมตอบแบบสอบถาม “การสำรวจผลกระทบ แนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs จากตลาด E-commerce ในภาคอุตสาหกรรม”

visibility 217 facebook twitter mail

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย “โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบและโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ ภาคบริการ ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อประเมินผลกระทบและโอกาสของตลาดอีคอมเมิร์ซจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  รวมทั้งเพื่อเสนอแนะนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์อีคอมเมิร์ซ การพัฒนาโลจิสติกส์ มาตรการด้านการเงิน และมาตรการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ โดยคณะนักวิจัยได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อประกอบการศึกษาวิจัย

ในการนี้ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมร่วมตอบแบบสอบถาม “การสำรวจผลกระทบ แนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs จากตลาด E-commerce ในภาคอุตสาหกรรม” เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ทาง https://forms.gle/tLSHhR1NNtitVudi6 หรือ QR code ทั้งนี้ คำตอบของท่านจะใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวภัชชา ธำรงอาจริยกุล นักวิจัยโครงการ ทางอีเมล patcha@itd.or.th หรือโทรศัพท์ 085 666 8244

Top