Hot News

ITD จัดการศึกษาดูงาน ภายใต้การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการส่งเสริมการส่งออก (Trade Facilitation and Export Promotion)

visibility 187 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ได้พาคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงการเงิน และสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติของ สปป.ลาว จำนวน 15 คน และคณะเจ้าหน้าของสถาบันเข้าศึกษาดูงาน ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการส่งเสริมการส่งออก (Trade Facilitation and Export Promotion)

ในช่วงเช้า ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายข้อมูลและบริการของ Food Innopolis และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เชื่อมโยงธุรกิจ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายนิกร ไพรัตนากร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์สินค้า สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ให้การต้อนรับ โดยคณะผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ด้านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ใน สปป.ลาว

Top