Hot News

ITD จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการส่งเสริมการส่งออก (Trade Facilitation and Export Promotion)”

visibility 146 facebook twitter mail

วันที่ 16 กันยายน 2565 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการส่งเสริมการส่งออก (Trade Facilitation and Export Promotion)” ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมการฝึกอบรม

          การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับสปป. ลาว โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค                        

          ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก สปป. ลาว ทั้ง 15 ท่าน และมีผู้แทนจากรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้           หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในครั้งนี้ ทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า ไปพัฒนา ต่อยอด ให้กับสปป. ลาว ได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป

Top