Hot News

นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการ ITD เข้าเยี่ยมคารวะคุณอิซาเบล ดูแรนต์ รองเลขาธิการอังค์ถัด (UNCTAD) ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

visibility 59 facebook twitter mail

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าเยี่ยมคารวะคุณอิซาเบล ดูแรนต์ รองเลขาธิการอังค์ถัด (UNCTAD)     ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผู้อำนวยการ ITD แสดงความขอบคุณต่ออังค์ถัดสำหรับการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่าง UNCTAD และ ITD ในการจัดเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2564 ITD on the Trade and Development Regional Forum 2021: Recharging Asia: Inclusive Growth and Sustainable Development amidst Post Pandemic World ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รวมถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพในงานอื่น ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การจัดตั้งสถาบันในปี 2545 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ ITD ยังได้หารือและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับข้อกังวลในปัจจุบันของอังค์ถัดที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายมีมุมมองเดียวกันเกี่ยวกับความสำคัญของความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ LDC ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

#ITD #ITDNEW #ITDFORUM #ITDUNCTAD

Top