Hot News

นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการ ITD เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ Permanent Mission of Thailand to the WTO and the WIPO (PMTW) เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

visibility 489 facebook twitter mail

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายมนู สิทธิประศาสน์ นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และประชุมหารือกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (คผท.) ณ Permanent Mission of Thailand to the WTO and the WIPO (PMTW) เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผู้อำนวยการ ITD และคผท. ได้หารือ เกี่ยวกับประเด็นทางด้านการค้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก เพื่อติดตามสาระสำคัญ ความคืบหน้าของการดำเนินงานของ คผท. และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการมีส่วนร่วมในฐานะประเทศสมาชิก WTO อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสถาบันในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ต่อไปในอนาคต อาทิ การเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิก WTO สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 12 (12th Ministerial Conference: MC12) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการสร้างเสริมสันติภาพและความมั่นคงของโลก ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 ในด้านความสำคัญกับการเพิ่มบทบาทของ WTO ในเรื่องการค้าและดิจิทัล ประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้น (New emerging issues) ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ บทบาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก การเข้าถึงเทคโนโลยี ทั้งนี้ คาดว่าในการประชุม MC 12 สมาชิกจะผลักดันรวมถึงการจัดทำกฎเกณฑ์เรื่องการอุดหนุนประมง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำแผนงานเพื่อปฏิรูป WTO การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำที่ดี เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)         

#ITD #ITDNEW #ITDFORUM #ITDUNCTAD

Top