Hot News

ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs ครั้งที่ 1

visibility 437 facebook twitter mail

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มย่อย “โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ” ครั้งที่ 1  เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมของตลาดอีคอมเมิร์ซและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ทิศทางของตลาดอีคอมเมิร์ซ ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จากผู้แทนของหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคธนาคารและ ภาคการขนส่ง ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

Top