Hot News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ITD กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

visibility 401 facebook twitter mail

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงนาม อย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณาจารย์ผู้ประกอบการและประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าว อันจะ นำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

Top