Hot News

ผู้บริหาร ITD เข้าพบ ผู้แทน ADB,Thailand Resident Mission

visibility 384 facebook twitter mail

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และนายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมประชุมหารือกับ Mr. Anouj Mehta ,Country Director of ADB Thailand Resident Mission และนางร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประภาศ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายความร่วมมือ สำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจำประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมกันได้แก่ ความร่วมมือให้การสนับสนุนการค้าและการพัฒนารายพื้นที่ (area-focused) การยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตรไทยให้สามารถรับมือและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวทางการลงทุนสีเขียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษในไทยให้สอดรับกับความยั่งยืน ณ สำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจำประเทศไทย

Top