Hot News

การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ITD กับ สำนักงาน ศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

visibility 495 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสุภกิจ เจริญกุล รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบัน ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายพีรเดช คงเดชา นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสถาบัน

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน อาทิ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนางานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Top