Hot News

ITD จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องจามจุรี ๑ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

visibility 334 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations)ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการกล่าวต้อนรับจาก Mr. Jean-Sébastien Roure ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจและการค้า กองพัฒนาการตลาด ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ Dr. Rupa Chanda ผู้อำนวยการ ฝ่ายการค้า การลงทุน และนวัตกรรม คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก คุณบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคุณมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา องค์การมหาชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา องค์การมหาชน ในการกล่าวเปิดพิธีการฝึกอบรมหลักสูตรนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 29 คน จาก 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (อาทิ ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาทักษะขั้นสูง เทคนิค และความรู้เชิงลึกในด้านการทูตพาณิชย์ และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ให้แก่นักเจรจาการค้า นักการทูตการค้า ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ ผู้แทนการค้า ผู้แทนการพาณิชย์ หอการค้า ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้อาวุโสทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สาระสำคัญของการฝึกอบรมครั้งนี้ครอบคลุมถึง สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นการค้าใหม่ที่สำคัญ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แรงงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs และ MSMEs) กับข้อตกลงทางการค้า การใช้งานระบบ UNESCAP Trade Intelligence and Negotiation Advisory (TINA) พร้อมทั้งการฝึกเทคนิคการเจรจาโดยการจำลองสถานการณ์กลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติในการเจรจาการทางการค้าระหว่างประเทศ การนำเสนอของกลุ่ม การมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์สำหรับหัวหน้าการเจรจา และบทเรียนที่ได้รับ ประสบการณ์ การแบ่งปันเกี่ยวกับมุมมองของหัวหน้าการเจรจา รวมถึงการรับฟังการบรรยายพิเศษจาก คุณนที สิทธิประศาสน์ (กรรมการและเลขานุการ สถาบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ในหัวข้อประเด็น “การเจาะลึกความท้าทายของความเป็นผู้นำของกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง” ทั้งนี้คุณค่าของการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีประเทศไทยสนับสนุนในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเจรจาการค้าให้เกิดความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Top