Hot News

รองผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ามะพร้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS

visibility 46 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 27พฤษภาคม 2567 นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  และคณะนักวิจัย พร้อมผู้แทนสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ามะพร้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS ในงาน Regional Workshop on “Coconut Value Chain Development of ACMECS Countries” under the ACMECS-ROK Regional Branding Project, Facilitating Cross Border Trade through Synchronization of Rules and Regulations in the ACMECS ณ Park Royal Hotel กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีการรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะการพัฒนาด้านการเกษตรและมะพร้าว จากผู้แทนกลุ่มประเทศ ACMECS ทั้งจากกัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว และไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้ามะพร้าว ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศภายในอนุภูมิภาค ACMECS อย่างยั่งยืน”

Top