Hot News

ประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 8/2566

visibility 137 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566  นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยมีประเด็นที่สำคัญเรื่อง การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เวทีการประชุมด้านการค้าและการพัฒนาเอเชียตะวันออก  เฉียงใต้ ประจำปี 2567” (Southeast Asia Trade and Development Forum 2024) การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 และแผนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการสถาบันได้ให้ความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง อาทิ เสนอรูปแบบและแนวทางการจัดงาน Southeast Asia Trade and Development Forum 2024 ให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการทำแผนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศของสถาบัน ให้เกิดการบูรณาการกันในอนาคต และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

Top