Hot News

ITD ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

visibility 52 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายศุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วย นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ร้อยโท ดร.พันธ์รบ ราชพงศา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งวันสถาปนา และร่วมประชุมหารือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำโดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การประชุมดังกล่าว เน้นการหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) และประเทศกลุ่มเป้าหมาย (ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต) ทั้งมิติของการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดน การค้าข้ามพรหมแดนแบบไร้กระดาษ (Paperless Trade) และความร่วมมือด้านการวิจัย (Research Cooperation) เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับการพัฒนา ตลอดจนการขยายโอกาสการค้าการลงทุนของไทย และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค

Top