Hot News

การสำรวจผลกระทบ แนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs จากตลาด E-Commerce ในธุรกิจโรงแรม

visibility 498 facebook twitter mail

ขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรมร่วมตอบแบบสอบถาม “การสำรวจผลกระทบ แนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs จากตลาด E-Commerce ในธุรกิจโรงแรม” ประกอบการศึกษาวิจัยโครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ทาง https://forms.gle/pAZcXQr19DurHuxf6 หรือ QR code ทั้งนี้ คำตอบของท่านจะใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น

Top