Hot News

ITD จัดการสัมมนา เรื่อง “ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยยุคหลังโควิด-19 สู่ความยั่งยืน”

visibility 774 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา    จัดการสัมมนา เรื่อง “ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยยุคหลังโควิด-19 สู่ความยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาควิชาการ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานในโลกยุคหลังโควิด-19 และรับฟังความคิดเห็น มุมมอง ข้อเสนอแนะในประเด็นด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานของไทยเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

          ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา และนายมนู  สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา

          การสัมมนาในครั้งนีี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคองค์การระหว่างประเทศ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา    ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานของไทยในยุคหลังโควิด-19 เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา พัฒนา ต่อยอด ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

Top