การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2567

หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O ข้อมูลพื้นฐาน

      O1 โครงสร้าง

      O2 ข้อมูลผู้บริหาร

      O3 อำนาจหน้าที่

      O4 ข้อมูลการติดต่อ

O การประชาสัมพันธ์

      O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

O การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

      O6 Q&A


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

      O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
      O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O การปฏิบัติงาน

      O10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

      O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

      O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

      O13 E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

      O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

      O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

      O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

O นโยบาย No Gift Policy

      O26 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

      O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

      O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

      O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

      O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

      O31 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O แผนป้องกันการทุจริต

      O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

      O33 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี

O มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยการ

      O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      O35 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            1) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

            2) QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือ ติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของ สคพ.

Top