เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ

สรุปการสัมมนา Just and Equitable Transition to a Decarbonized Shipping Industry

เกี่ยวกับเอกสาร

การขนส่งสินค้าทางเรือถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนและ
ยกระดับการค้าระหว่างประเทศของไทย อย่างไรก็ตาม ปริมาณสินค้าและเรือขนส่ง
สินค้าทางทะเลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือทั่วโลก
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
หรืออังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development:
UNCTAD) เพื่อจัดการสัมมนาในครั้งนี้…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top