เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 740 facebook twitter mail

BCG Model: Fostering Sustainable Development in Thai Economy

เกี่ยวกับเอกสาร

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สถาบันได้จัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี 2564” (Trade and Development Regional Forum 2021) ภายใต้แนวคิด “Recharging Asia: Inclusive Growth and Sustainable Development amidst Post Pandemic World” เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และบุคคลทั่วไปได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการปรับตัวของภูมิภาคเอเชียภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เสร็จสิ้น เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ทั้งในทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนาฯ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ยังได้นำเสนอรายงาน 5 หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ 1) BCG Model: Fostering Sustainable Development in Thai Economy 2) COVID-19 and Disruption in Supply Chains: Case study of Asia-Pacific Region 3) E-commerce in India and Japan 4) The consequences of the COVID-19 pandemic to unlocking the potential Aid for eTrade in Laos 5) Thailand’s International Investment Agreements: Moving Towards A More Balanced Investment Protection Regime?

รายงาน “BCG Model: Fostering Sustainable Development in Thai Economy” ได้ศึกษา อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG ทั้งหมด 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอาหาร สุขภาพและยา พลังงาน และการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายงานชี้ให้เห็นว่า BCG มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย SDGs 2030 เป็นอย่างมาก ประเทศไทยจึงควรสนับสนุนการเติบโตของกิจกรรมด้าน BCG เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top