รายงานสรุปเชิงนโยบาย
view 539 facebook twitter mail

การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน Asean Framework Agreement on Service: AFAS) ภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์

เกี่ยวกับเอกสาร

โครงการนี้เป็นการศึกษาวิจัยถึงสภาพข้อเท็จจริงของธุรกิจ ศักยภาพ โอกาสที่ธุรกิจจะใช้ประโยชน์ จากการจัดทำเขตการค้าเสรีภายใต้ความตกลง AFAS และผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดทำเขตการค้าเสรี เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในภูมิภาคและมีความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ปีที่พิมพ์ : 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top