รายงานสรุปเชิงนโยบาย
view 418 facebook twitter mail

The Exploitation and Opportunity of the ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS) in the Transportation Services

เกี่ยวกับเอกสาร

การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ในภาคธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก โครงการนี้เป็นการศึกษาวิจัยถึงสภาพข้อเท็จจริงของธุรกิจ ศักยภาพ โอกาสที่ธุรกิจจะใช้ประโยชน์จากการจัดทำเขตการค้าเสรีภายใต้ความตกลง AFAS แลผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดทำเขตการค้าเสรี เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก ปีที่พิมพ์ : 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top