รายงานวิจัย
view 819 facebook twitter mail

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนของภาคการผลิตที่ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในความเป็นไทย เพื่อส่งผลให้เกิดการ เติบโตและความก้าวหน้าของประเทศอย่างยั่งยืน ประเทศไทยจึงต้องดำเนินการส่งเสริมการกำหนด นโยบายและกลยุทธ์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top