เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 509 facebook twitter mail

Thailand’s International Investment Agreements: Moving Towards A More Balanced Investment Protection Regime?

เกี่ยวกับเอกสาร

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สถาบันได้จัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี 2564” (Trade and Development Regional Forum 2021) ภายใต้แนวคิด “Recharging Asia: Inclusive Growth and Sustainable Development amidst Post Pandemic World” เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และบุคคลทั่วไปได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการปรับตัวของภูมิภาคเอเชียภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เสร็จสิ้น เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ทั้งในทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนาฯ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ยังได้นำเสนอรายงาน 5 หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ 1) BCG Model: Fostering Sustainable Development in Thai Economy 2) COVID-19 and Disruption in Supply Chains: Case study of Asia-Pacific Region 3) E-commerce in India and Japan 4) The consequences of the COVID-19 pandemic to unlocking the potential Aid for eTrade in Laos 5) Thailand’s International Investment Agreements: Moving Towards A More Balanced Investment Protection Regime?

รายงาน “Thailand’s International Investment Agreements: Moving Towards A More Balanced Investment Protection Regime?” ได้ศึกษาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เพื่อหาคำตอบว่าขณะนี้ประเทศไทยได้ผลักดันประเด็นการคุ้มครองการลงทุนมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจมีนัยสำคัญต่อการสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 509 facebook twitter mail
Top