ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์

visibility 384 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา


ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น สถาบัน IIAP ประเทศฝรั่งเศสประวัติการทำงานที่สำคัญ

กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Top