Hot News

การประชุมหารือการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ITD กับ NEDA

visibility 222 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายมนู สิทธิประศาสน์
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วย ร้อยโท ดร.พันธ์รบ ราชพงศา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่
ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
นำโดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมด้วย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
การประชุมดังกล่าว เน้นการหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน
โดยเฉพาะด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid for Trade) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา และเวียดนาม ทั้งมิติของความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance)
ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance) และความร่วมมือด้านการวิจัย (Research Cooperation)
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ขยายโอกาสการค้าการลงทุนของไทย
และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค

Top