Hot News

ITD จัดกิจกรรมจิตอาสาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดปทุมธานี

visibility 288 facebook twitter mail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี และศึกษาดูงานแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานและเกษตรพอเพียง ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา จ.ปทุมธานี ในการนี้ผู้อำนวยการ ITD นายมนู สิทธิประศาสน์ เป็นผู้แทน ITD มอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 43,800 บาท เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย

Top