Hot News

ITD ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือกับ CIRDAP

visibility 161 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสําหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific : CIRDAP) มีพิธีลงนามกรอบความร่วมมือร่วมกัน โดยมี นายมนู สิทธิประศาสน์ ผอ. สคพ. และ  ดร.เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ CIRDAP เป็นผู้ลงนาม โดยในการทำกรอบความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างกัน อาทิ  การฝึกอบรม งานวิจัย การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ทางด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชนบท

Top