Hot News

ผู้บริหาร ITD ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันลุ่มแม่น้ำโขง

visibility 137 facebook twitter mail

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยนายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และคณะผู้บริหารสถาบัน ให้การต้อนรับนายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Institute) ณ อาคารวิทยพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการสำคัญที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกรอบ ACMECS เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้งสองสถาบันเล็งเห็นถึงประโยชน์จากกรอบความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจอนุภูมิภาค GMS ในอนาคต

Top