อบรม

การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการกฏหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศต่างๆ หันมาให้ความสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น เกิดการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเพื่อเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงการขนส่งข้ามพรมแดน ทำให้การค้าชายแดนมีความสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย รวมถึงมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนถือเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สำคัญ เพราะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการค้าและการลงทุนในพื้นที่ชายแดน โดยรัฐบาลได้จัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากศักยภาพของพื้นที่ ลดความเลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร รวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ ข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน เช่น กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดความล่าช้าในพิธีการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน การขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าชายแดน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ การจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ จะต้องมีการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนลดข้อจำกัดที่เป็นอุปรรคของการค้า เพื่อให้เกิดการสร้างโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวในการสร้างความได้เปรียบและสร้างโอกาสทางการค้าให้มากขึ้น เพื่อลดข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้า และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของไทย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับทั้งในเรื่องของผลกระทบจากความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลต่อเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนหลักกฎหมายของไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ไปปรับใช้ในบริบทของตนได้อย่างเหมาะสม

2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนไปปรับใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ โดยพัฒนา ปรับปรุง และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้า และการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

2.3 เพื่อนำองค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันฯ มาใช้ประกอบการจัดทำเนื้อหา/สาระสำคัญของการฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
– การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development) UNCTAD

– การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
– เรื่องการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย
– เรื่องการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มประเทศ GMS กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)


กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักลงทุน จำนวน 50 คน


เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ/นามสกุล นายนันทวุฒิ นุ่นสพ
สำนัก นักบริหารโครงการ
โทรศัพท์ 02 216 1894-7 #222

การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการกฏหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

calendar 25 - 26 มีนาคม 2564

time 08:00 - 17:00 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 766

calendar 25 - - 26 มีนาคม 2564

time 08:00 - 17:00 น.

loation Online

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

0 2215 1894

https://www.itd.or.th

เอกสารดาวน์โหลด

Top