ประชุม/สัมมนา

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

กิจกรรมการเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

 

การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ตามแต่ละช่วงเวลา โดยปัจจัยสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในทิศทางที่ไม่จำกัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบหลักต่อวิถีการค้าในหลายภูมิภาคทั่วโลก

ผลการศึกษาของ ESCAP (2014) พบว่า หากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการนำ “มาตรการการค้าข้ามพรมแดนแบบไร้กระดาษ” (Cross-border paperless trade measures) ไปใช้เพียงบางส่วน จะทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือถ้านำไปดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ จะทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มเป็น 257 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการจัดทำ “ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ของอาเซียน” (ASEAN Agreement to Establishing and Implement the ASEAN Single Window) เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พัฒนาและเชื่อมโยง NSW เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน และโลจิสติกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศ ซึ่งพัฒนาและเปิดให้ใช้งานระบบศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Customs) ตั้งแต่เดือน พ.ศ. 2550

อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้พัฒนา “แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย” (National Digital Trade Platform: NDTP) มองว่า NSW เป็นแพลตฟอร์มของภาครัฐที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในหน่วยงานภาครัฐ จากการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาล ขณะที่ภาคเอกชนต่างก็มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง มีบางส่วนที่เชื่อมเข้าหากันได้แล้ว บางส่วนยังทำไม่ได้เพราะไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ

ทั้งนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เห็นถึงความสำคัญของปัญหาอันเป็นข้อมูลสำคัญในกำหนดนโยบายของภาครัฐ สร้างการรับรู้และปรับตัวให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับต่างประเทศ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ดังนั้น สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่นำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศในบริบทประชาคมโลก และในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประเด็นที่กำลังเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ คือ “มิติของการค้าข้ามพรมแดนแบบไร้กระดาษ” และ “การระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์”

2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองจาภภาครัฐ และภาคเอกชนต่อการมีส่วนร่วมในแนวทางการรับมือ และเตรียมความพร้อมด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทประชาคมโลก และในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในประเด็นการค้าข้ามพรมแดนแบบไร้กระดาษของประเทศไทย และวางแผนการปรับปรุงกฎหมายสำหรับธุรกิจ
แฟรนไซส์ไทย

3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แก่ข้าราชการรัฐสภาและบุคคลภายนอกที่สนใจ ให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับกฎหมายในบริบทประชาคมอาเซียนและสากล

ระยะเวลา / วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 606 ชั้น 6 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook ของสถาบัน

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

calendar 30 พฤษภาคม 2567

time 09:00 - 16:30 น.

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 497

calendar - 30 พฤษภาคม 2567

time 09:00 - 16:30 น.

Top