ประชุม/สัมมนา

ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อประกอบการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ

เนื่องด้วย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ และจะดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex

ในการนี้ เพื่อให้ได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน สถาบันจึงขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่สำคัญ นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 จากนั้น สถาบันจะรวบรวมและนำไปประกอบในการประชุมระดมความคิดเห็นต่อไป โดยสามารถส่งมาที่อีเมล info@itd.or.th หรือติดต่อส่วนงานโดยตรงได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย โทร 08 5666 8244 (ภัชชา ธำรงอาจริยกุล) อีเมล itd_research@itd.or.th

ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อประกอบการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ

calendar 5 สิงหาคม 2564

time 09:00 - 12:00 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 851

calendar - 5 สิงหาคม 2564

time 09:00 - 12:00 น.

loation Online

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

0 2215 1894

https://www.itd.or.th

Top