ประชุม/สัมมนา

ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น “โครงการแนวทางการปรับตัวรองรับมาตรการทางการค้าเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานศึกษาวิจัย “โครงการแนวทางการปรับตัวรองรับมาตรการทางการค้าเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นโยบายและมาตรการทางการค้าเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของ MSMEs เพื่อประเมินสภาพปัญหาการส่งออกของ MSMEs ภายใต้นโยบายและมาตรการทางการค้าเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของ MSMEs ในการส่งออก และนโยบายของภาครัฐเพื่อรองรับนโยบายและมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

ในการนี้ เพื่อให้ได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน

สถาบันจึงขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

และประเด็นที่สำคัญ ทาง QR code

 

 

หรืออีเมล patcha@gmail.com นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 จากนั้นสถาบันจะรวบรวมและนำไปประกอบในการประชุมระดมความคิดเห็นต่อไป”

ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น “โครงการแนวทางการปรับตัวรองรับมาตรการทางการค้าเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs”

calendar 12 กุมภาพันธ์ 2567

time 08:00 - 17:00 น.

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 161

calendar - 12 กุมภาพันธ์ 2567

time 08:00 - 17:00 น.

Top