ประชุม/สัมมนา

การเสวนาวิชาการ “กฎหมายแข่งขันทางการค้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่แต่ละประเทศต้องให้ความสำคัญ ทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ นโยบายการแข่งขันทางการค้า เป็นนโยบายที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ระบบตลาดและทำการแข่งขันได้          โดยมุ่งเน้นให้เกิดการค้าเสรีและเป็นธรรม ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างบรรยากาศทางการค้า เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ หากกล่าวถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน อาเซียนมีเป้าหมายในการเปิดเสรีทางการค้า และการลงทุนในระดับภูมิภาค โดยลดข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า ตลอดจนป้องกันการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจและทำการแข่งขันได้ โดยที่ในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้มีกฎหมายแข่งขันทางการค้าขึ้นใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อย   อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ อาจมีระบบกฎหมายและกลไกการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการควบคุมกำกับดูแลที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ              เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางด้านการค้าการลงทุนของไทย เพื่อนำไปสู่การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายแข่งขันทางการค้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้างความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยและของภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

 

วันที่จัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 โซน N อาคารรัฐสภา

 

ผู้รับผิดชอบ

นายวัชฤทธิ์  บำรุงพงศ์

นักวิชาการ
เบอร์ติดต่อ  022 216 1894-7 ต่อ 224

การเสวนาวิชาการ “กฎหมายแข่งขันทางการค้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

calendar 20 กรกฎาคม 2566

time 08:30 - 16:30 น.

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
Top