อบรม

การศึกษาอบรมหลักสูตร “การเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ EEC- GBA สำหรับผู้บริหาร” (Executive Program on EEC – GBA Exclusive Business Connectivity)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

โอกาสเจาะตลาดการค้าการลงทุนจีนกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือเขตอ่าวกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area: GBA) กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพัฒนาต่อยอดในการส่งเสริมความร่วมมือทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และระดมความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอันนำไปสู่จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดข้อตกลง กฎระเบียบเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SME เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนาร่วมกัน

กรอบความร่วมมือ GBA – EEC มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมชั้นสูง (2) เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน (3) การเกษตร (4) วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพ (5) การแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างท้องถิ่น (6) ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการเงินและตลาดทุน  โดยแผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองและส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดน การแลกเปลี่ยนผู้มีความสามารถ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ GBA ยังมอบโอกาสมากมายสำหรับธุรกิจและนักลงทุน ด้วยทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างดี และการเข้าถึงสู่ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก ดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง ส่งเสริมผู้ประกอบการ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งยังพยายามยกระดับการเชื่อมต่อภายในภูมิภาคผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูง สะพานและอุโมงค์ สิ่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้คน สินค้า และทุน บูรณาการเมืองต่างๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวกในการเปิดเสรีทางการค้าและการเข้าถึงตลาดภายในกรอบ RCEP ที่จะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน GBA ได้ในเชิงกลยุทธ์ โครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ ทำให้ GBA เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับโอกาสทางการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่ 20 – 22 กันยายน 2566
ณ ห้องเทมเทชั่น – ซีเอ็มทู ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

ผู้รับผิดชอบ

นายนันทวุฒิ นุ่นสพ

โทร. 02 216 1894 – 7 ต่อ 222 หรือ 085 483 1841
E-mail: nunthawut@itd.or.th

การศึกษาอบรมหลักสูตร “การเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ EEC- GBA สำหรับผู้บริหาร” (Executive Program on EEC – GBA Exclusive Business Connectivity)

calendar 20 - 22 กันยายน 2566

time 08:00 - 17:00 น.

loation Novotel Bangkok on Siam Square

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 1477

calendar 20 - - 22 กันยายน 2566

time 08:00 - 17:00 น.

loation Novotel Bangkok on Siam Square

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top