ประชุม/สัมมนา

The Virtual Inception Workshop under the project “ Enhancing AHKFTA Utilization through Harmonized and Sustainable Operations in the Digital Era”

สืบเนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศได้รับอนุมัติโครงการ “Enhancing AHKFTA Utilization via Harmonized and Sustainable Operations in the Digital Era” จากคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงอาเซียน – ฮ่องกง (ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement Joint Committee : AHKFTA JC) โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. รับเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ (IA) ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และได้มอบหมายให้สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักของสถาบัน ในการดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งประสานกับสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat: ASEC) โครงการดังกล่าวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลง AHKFTA

ในการนี้เพื่อให้กิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการดำเนินต่อไป สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. ร่วมกับ กรมศุลกากรและสรรพสามิตเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน กรมการค้าและอุตสาหกรรม รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย และสำนักเลขาธิการอาเซียน จึงกำหนดการจัดกิจกรรมในระยะเริ่มต้น ชื่อกิจกรรม Virtual Inception Workshop ภายใต้โครงการ” Enhancing AHKFTA Utilization through Harmonized and Sustainable Operations in the Digital Era” ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (WebEX) ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมสำหรับการเริ่มต้นกิจกรรมในระยะแรกกับผู้เข้าร่วมโครงการจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การเชิญชวนทำแบบสำรวจ Survey Questionnaire และอธิบายแบบสำรวจดังกล่าว การนำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมถึงการอธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมโครงการทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างสมาชิกของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการนำเข้า-ส่งออก หน่วยงานกำกับดูแลด้านการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า หน่วยงานกำกับดูแลด้านภาษีการนำเข้า-ส่งออก บุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมของโครงการต่อไป

The Virtual Inception Workshop under the project “ Enhancing AHKFTA Utilization through Harmonized and Sustainable Operations in the Digital Era”

calendar 25 มีนาคม 2567

time 14:00 - 16:00 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 289

calendar - 25 มีนาคม 2567

time 14:00 - 16:00 น.

loation Online

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

เอกสารดาวน์โหลด

Top