ประชุม/สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor – State Dispute Settlement: ISDS)

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการเปิดเสรีและคุ้มครองด้านการลงทุนในภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันลงนามความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนหรือ ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2012 โดยกรอบ ACIA เป็นความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ภายใต้ความร่วมมือเป็นสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันทางตลาดของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ ได้แก่ การเปิดเสรีการลงทุน การให้ความคุ้มครองการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน เพื่อลดความเลื่อมล้ำในเรื่องกฎหมายการลงทุน อย่างไรก็ตาม ACIA กำหนดพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกจะต้องถือปฏิบัติต่อนักลงทุนไว้อย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม ซึ่งแต่ละประเทศยังดำเนินเศรษฐกิจการค้าอยู่ภายใต้กรอบข้อบังคับของกฎหมายของประเทศนั้นที่มีระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย ตลอดจนนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการละเมิดพันธกรณีหรือการตีความเนื้อหาของความตกลงที่ไม่ตรงกันได้

เมื่อกรณีเกิดการละเมิดพันธกรณีในสัญญาการลงทุนหรือสนธิสัญญาการลงทุนที่เกี่ยวข้อง (หรือเมื่อเกิด Investor-State Dispute Settlement : ISDS) นักลงทุนมีสิทธิฟ้องฝ่ายรัฐ โดยใช้กลไกการระงับข้อพิพาทแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมที่เน้นการระบบศาลตัดสิน ในการระงับข้อพิพาทที่ใช้ดำเนินการขั้นเบื้องต้นในกรอบ ICSID ได้แก่ กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolutions) ที่ประกอบด้วย การประนอมข้อพิพาท (Conciliation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) และการเจรจาปรึกษาหารือ (Consultation) (ซึ่งเป็นการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีและมิตรต่อกันมากกว่าการระงับข้อพิพาทโดยองค์กรตุลาการ) ดังนั้น ACIA ได้มีการกำหนดให้นำ ICSID และ UNCITRAL เป็นกรอบและแนวทางเพื่อจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดี ISDS ที่มี ICSID Additional Facility และ UNCITRAL Arbitration Rules ใช้เป็นแนวทางหลัก ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการตีความด้านกฎหมายและมาตรฐานของกฎหมายการป้องกันการลงทุนที่มีความหลากหลายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิเช่น ประเทศเมียนมาร์ไม่มีกฎหมายรองรับสำหรับ ทรัพยสินที่ครอบครองโดยต่างชาติ ในขณะที่ประเทศสิงค์โปร์มีกฎหมาย (ภายใต้พระราชบัญญัติ) ด้านการลงทุนในประเทศฉบับเดียวที่ไม่ต้องอาศัยกฎหมายต่างด้าวเพิ่มเติมเหมือนประเทศไทย เป็นต้น
โดยสถานการณ์ปัจุบันตามรายงาน World Investment Report 2019 ในปี 2018 จำนวนข้อพิพาทที่เป็น ISDS มีทั้งสิ้น (สะสม) มากกว่า 900 คดี ซึ่งแยกออกเป็นกรณีคดีที่อยู่ภายใต้กรอบ ICSID ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ และส่วนที่เหลือเป็นคดีที่ไม่ใช่ ICSID (Non-ICSID) มีจำนวน 71 คดีใหม่ จากทั้งหมด 41 ประเทศ โดยข้อสังเกตจากประเทศที่โดนฟ้องเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจ(Transitional Economy) และส่วนใหญ่เป็นคดีจากสนสัญญาที่เกิดจากความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Agreements: IIAs) ก่อนปี 2012 (อาทิเช่น นำมาใช้ภายใต้ Bilateral Investment Treaties (BIT) และTrade & Industrial Policy Strategies (TIPs) ที่ลงนามในช่วงปี 1990 เป็นต้น)
วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวน ปัญหาอุปสรรค และความรู้ความเข้าใจในหลักการพิจารณาด้านกฎหมายกับการระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงความสำคัญของกระบวนการระงับข้อพิพาทในการลงทุนระหว่างรัฐกับนักลงทุนต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรในมิติด้านกฎหมายกับกระบวนการการระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและนักลงทุน โดยใช้กรอบของ ICSID และการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการผ่านองค์กรที่มีมาตรฐานการดำเนินการจัดการข้อพิพาทในระดับนานาชาติ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาที่เป็นบุคลากรภาครัฐ และเอกชนเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารประกอบ

Day 1

 

Day 2

Day 3

 
วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
วันที่ 26-28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
นายเก่งกาจ โชติธนญาณาธร
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อกาค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์ : 022161894-7 ต่อ 101 และ 104

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor – State Dispute Settlement: ISDS)

calendar 26 - 28 กันยายน 2562

time 08:00 - 17:00 น.

loation โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 1124

calendar 26 - - 28 กันยายน 2562

time 08:00 - 17:00 น.

loation โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

0 2215 1894

https://www.itd.or.th

Top