ประชุม/สัมมนา

การระดมความคิดเห็น ITD Launch of Idea Papers 2022 : ว่าด้วยยุทธศาสตร์การค้าและแรงงานไทยผ่านเส้นทางรถไฟสายมังกร

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาผลิตภาพแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นั้น

ในการนี้ สถาบันมีกำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง ITD Launch of Idea Papers 2022 : ว่าด้วยยุทธศาสตร์การค้าและแรงงานไทยผ่านเส้นทางรถไฟสายมังกร  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  ดังนั้น เพื่อให้ได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน สถาบันใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถส่งความคิดเห็นมาที่อีเมล rapeephan@itd.or.th  หรือ scan QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เพื่อสถาบันจะรวบรวมและนำเสนอในงานสัมมนา และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภาพแรงงานของไทยและความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

การระดมความคิดเห็น ITD Launch of Idea Papers 2022 : ว่าด้วยยุทธศาสตร์การค้าและแรงงานไทยผ่านเส้นทางรถไฟสายมังกร

calendar 29 เมษายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2565

time 00:00 - 23:59 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 1139

calendar 29 เมษายน 2565 - - 30 พฤษภาคม 2565

time 00:00 - 23:59 น.

loation Online

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top