ประชุม/สัมมนา

การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “SME go BIMSTEC”

หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า การลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีทางการค้ารวมถึงแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เนื่องจาก SMEs มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ดังนั้นการยกระดับ SMEs ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

ภูมิภาคอ่าวเบงกอลเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศในภูมิภาคจึงได้จัดทำกรอบการค้าเสรี BIMSTEC หรือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และดึงดูดการค้า การลงทุนจากประเทศนอกภูมิภาค โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำงานวิจัย  ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า BIMSTEC เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกำลังซื้อและมีอัตราการเจริญเติบโตสูง เป็นทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งทรัพยากรมนุษย์ และที่สำคัญทุกประเทศสมาชิกต่างกำลังตื่นตัวในการส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ทำให้ภูมิภาคอ่าวเบงกอลถือเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้วยเหตุนี้ สถาบันฯ มีกำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “SME go BIMSTEC” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดออกสู่กลุ่มประเทศ BIMSTEC ตลอดจนเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายและโอกาสของ SMEs สู่ห่วงโซ่อุปทานโลก อันจะนำมาซึ่งการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ในการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ
  3. เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เรื่องโครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ SMEs จำนวนประมาณ 20 คน

 

เอกสารประกอบ

 

สถานที่จัดกิจกรรม : โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อ/นามสกุล นายวัชฤทธิ์  บำรุงพงศ์
สำนัก พัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์ 0 2215 1894 ต่อ 224

การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “SME go BIMSTEC”

calendar 15 กันยายน 2563

time 08:00 - 17:00 น.

loation โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 681

calendar - 15 กันยายน 2563

time 08:00 - 17:00 น.

loation โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Top