ประชุม/สัมมนา

โครงการจัดทำรายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ขอเชิญร่วมเสนอโครงร่าง “รายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและการพัฒนา” โดยเลือก 1 ใน 4 หัวข้อ ดังนี้

 1. การค้าและความมั่นคงอาเซียน
 2. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของอาเซียน
 3. การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอาเซียน
 4. การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืนของอาเซียน

 

เงื่อนไขการสมัคร

 • รับสมัครคณะนักวิจัย (2 ท่านต่อ 1 หัวข้อ)
 • โครงร่างรายงานวิจัย (Proposal)ประกอบด้วย
  • ชื่อเรื่องงานวิจัย
  • ที่มาและความสำคัญของปัญหา
  • วัตถุประสงค์ในการวิจัย/ขอบเขต/วิธีการศึกษา
  • เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • แผนการดำเนินงาน

หมายเหตุ : โครงร่างงานวิจัยไม่ควรเกิน 5 หน้ากระดาษ A4

 • โครงร่างรายงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานจาก สคพ.

 

กำหนดการสำคัญ

ปิดรับโครงร่างรายงานวิจัย 26 เมษายน 2562
ประกาศโครงร่างรายงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือก 17 พฤษภาคม 2562

 

ส่งโครงร่างฯ และสอบถามเพิ่มเติม

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2216 1894-7 ต่อ 125
รายละเอียดเพิ่มเติม ITD Short Research Paper 2019

โครงการจัดทำรายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและการพัฒนา

calendar 26 เมษายน 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

time 08:00 - 17:00 น.

loation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การหมาชน) : สคพ. -ITD

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 469

calendar 26 เมษายน 2562 - - 17 พฤษภาคม 2562

time 08:00 - 17:00 น.

loation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การหมาชน) : สคพ. -ITD

เอกสารดาวน์โหลด

Top