ประชุม/สัมมนา

การประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ”

หลักการและเหตุผล

ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุน  ในด้านต่างๆ ทั้งสิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุน มาตรการสนับสนุนด้านแรงงาน การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่เตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการค้าการลงทุน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และยกระดับเขตพัฒนาพิเศษข้ามแดน เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านตามเส้นทาง R3A

ดังนั้น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาในด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบูรณาการเชิงพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงร่วมกับสถาบันฯ จัดทำโครงการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดน เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวทางการสขับเคลื่อนและพัฒนาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงกับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงในทุกระดับพื้นที่ให้เข้มแข็งต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อยกระดับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดน เชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามเส้นทาง R3A
  • เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ภายใต้กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน

 

 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • การยกระดับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดน เชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และระบบ โลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
  • การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การเปิดเวทีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • มีการขับเคลื่อนการประชุมสัมมนาเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ตามเส้นทาง R3A

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม จากประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMVT (สปป.ลาว และจีน) จำนวน 100 คน

 

ระยะเวลา / วัน เวลา และสถานที่

ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

เอกสารประกอบ

การประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ”

calendar 26 - 30 มิถุนายน 2562

time 07:00 - 20:30 น.

loation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การหมาชน) : สคพ. -ITD

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 545

calendar 26 - - 30 มิถุนายน 2562

time 07:00 - 20:30 น.

loation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การหมาชน) : สคพ. -ITD

เอกสารดาวน์โหลด

Top