ประชุม/สัมมนา

การประชุมระดมความคิดเห็น “CLMVT Connect: Advancing Trade and Development Cooperation”

หลักการและเหตุผล.

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญของประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV จึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “CLMVT Connect: Advancing Trade and Development Cooperation สำหรับทูตพาณิชย์หรือผู้แทนจากกลุ่มประเทศ CLMV และหน่วยงานจากภาคการศึกษา ภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนของประเทศไทย เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสด้านการค้าและการพัฒนา ซึ่งจากข้อมูลด้านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในปัจจุบันพบว่าการบังคับใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tariff measures) หรือ NTMs ที่บังคับใช้ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ยังถือเป็นตัวแปรสำคัญต่ออุปสรรคทางด้านการค้าและการลงทุนโดยการหาแนวทางจัดทำความร่วมมือด้าน NTMs ระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างมาตรการทางการค้าร่วมกัน จะสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในการอำนวยความสะดวกทางการค้าในยุคปัจจุบันและในอนาคตผ่านการค้าระบบดิจิทัล (Digital Trade) หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ได้ ซึ่งถือเป็นรูปแบบทางการค้าที่กำลังได้รับความนิยมทั้งการค้าในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ ฉะนั้น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนจึงทวีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอุปสรรคหลายประการที่ส่งผลให้การเชื่อมโยงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร้พรมแดนยังไม่ราบรื่นทั้งด้านการชำระเงิน ระบบโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ดังนั้น การระดมความคิดเห็นในกิจกรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การเสนอความคิดเห็นและข้อสรุปร่วมกันสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจโดยรวมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันจะนำมาซึ่งข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย แผนปฏิบัติการ และการส่งเสริมความยั่งยืนกับประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 

  1. 1. เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจร่วมกันในมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV
  2. เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในการเสนอมุมมองความคิดเห็นในฐานะผู้กำหนดนโยบาย และ/หรือเป็นผู้สนับสนุนนโยบายการค้าและการลงทุน จากหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐและหรือภาคเอกชน อันจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการค้าและการพัฒนาต่อประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV
  3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาระหว่างประเทศ ที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตระหว่างกลุ่มทูตพาณิชย์หรือผู้แทนจากประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV จากหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐและหรือภาคเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

ทูตพาณิชย์หรือผู้แทนจากกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศไทย จากภาคการศึกษา ภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน

 

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่ 21 ธ.ค 2566

สถานที่จัดงาน

ห้องไวเบรชั่น ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ชื่อ/นามสกุล : นางสาววิมลลักษณ์ วาณิชพราหมณ์
สำนัก :  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

เบอร์ติดต่อ: โทร +66 2216 1894-7 ext. 192

+66 935364654

การประชุมระดมความคิดเห็น “CLMVT Connect: Advancing Trade and Development Cooperation”

calendar 21 ธันวาคม 2566

time 08:00 - 17:00 น.

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 1172

calendar - 21 ธันวาคม 2566

time 08:00 - 17:00 น.

เอกสารดาวน์โหลด

Top