ประชุม/สัมมนา

งานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยแนวคิด BCG ภายใต้ความร่วมมือ IMT-GT

หลักการและเหตุผล
 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภายใต้ IMT-GT เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green Economic Model (BCG) และพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงจัดสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่องการใช้ BCG Model เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารไทย
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภายใต้ IMT-GT”
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็น “กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภายใต้ความร่วมมือ IMT-GT”
 
กลุ่มเป้าหมาย

ภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 200 คน
 
ช่องทางการลงทะเบียน
โปรดลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2564
 
สถานที่จัดกิจกรรม สัมมนาออนไลน์ในระบบ Cisco Webex Meetings
 
 
Link เข้าร่วมสัมมนา
 
ภายหลังเข้าร่วมสัมมนา  **ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย  เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ตาม Link นี้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ/นามสกุล นายกอปร์ธรรม นีละไพจิตร
สำนัก พัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
โทรศัพท์ 08 1778 6074

งานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยแนวคิด BCG ภายใต้ความร่วมมือ IMT-GT

calendar 8 ตุลาคม 2564

time 09:30 - 12:00 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 1854

calendar - 8 ตุลาคม 2564

time 09:30 - 12:00 น.

loation Online

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

https://www.itd.or.th

Top