ประชุม/สัมมนา

งานสัมมนาวิชาการ “รายงานการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562” (UNCTAD’s Trade and Development Report 2019)

หลักการและเหตุผล

ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) มีสถานะเป็นองค์การชำนาญพิเศษภายใต้สหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) และประเทศด้อยพัฒนา (LLDC : Least developing countries) เพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ และได้รับมอบหมายจากสหประชาชาติให้เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจมหภาคของโลก

ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) จึงได้จัดทำ “รายงานการค้าและการพัฒนา” (Trade and Development Report หรือ TDR) ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และประเด็นนโยบายด้านการค้าและการพัฒนาที่ทั่วโลกกำลังสนใจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่าง ๆ นำไปพิจารณาประกอบเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการค้าของประเทศ โดยจัดทำเป็นประจำทุกปี และมีการเผยแพร่รายงานพร้อมกันทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้ UNCTAD ได้กำหนดให้มีการจัดงานเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวทั่วโลก ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ตามเวลาท้องถิ่นของนครเจนีวา (5 pm. GMT) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อชี้แจงผลจากรายงาน UNCTAD’s Trade and Development Report ขององค์การระหว่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญและนำเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
  2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาของโลก ผลวิเคราะห์ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และประเด็นนโยบายด้านการค้าและการพัฒนาที่ทั่วโลกกำลังสนใจ
  3. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประเด็นใหม่ ๆ สำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศ องค์กรสหประชาชาติ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง
    กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านการค้าและการพัฒนา

 

เอกสารประกอบ


วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ชื่อ/นามสกุล : ผอ.สร. ดวงทิพย์ โฉมปรางค์
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อกาค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์ : 022161894-7 ต่อ 101 และ 104

งานสัมมนาวิชาการ “รายงานการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562” (UNCTAD’s Trade and Development Report 2019)

calendar 25 กันยายน 2562

time 08:00 - 17:00 น.

loation โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 673

calendar - 25 กันยายน 2562

time 08:00 - 17:00 น.

loation โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

Top